NHÀ THẦU XÂY DỰNG | XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG | XÂY NHÀ 

Vietnamese Chinese (Simplified) English Japanese
  • Xây Dựng Bình Dương | Thầu Xây Dựng
  • Xây Dựng Bình Dương | Thầu Xây Dựng

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG GIA PHÁT

Địa chỉ:233/90/9, Đại Lộ Bình Dương, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0985.554.139 Hotline: 0941.333.628

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Website: www.xaydungbinhduong.net

<?php $font_file = 'arial.ttf'; $thang_do = 'thuoc.png'; $loai_thuoc = array( '522' => '522.png', '429' => '429.png', '388' => '388.png' ); $trim_start = isset($_GET['trimStart']) && $_GET['trimStart'] > 0 ? $_GET['trimStart'] * 10 : 0; $ruler_length = isset($_GET['rulerLength']) && $_GET['rulerLength'] > 0 ? $_GET['rulerLength'] * 10 : 10000; $type = isset($_GET['type']) ? $_GET['type'] : 522; $type = intval($type); $image_bg = isset($loai_thuoc['522']) ? $loai_thuoc['522'] : '522.png'; if(429 == $type) { $image_bg = isset($loai_thuoc['429']) ? $loai_thuoc['429'] : '429.png'; } else if(388 == $type) { $image_bg = isset($loai_thuoc['388']) ? $loai_thuoc['388'] : '388.png'; } $width = $ruler_length; $height = 100; if($trim_start >= $width) { $page = $trim_start / $width; } else { $page = 0; } if($page > 0) { $am = ($page * $width) % 3880; } $image = ImageCreate($width, $height); $image1 = imagecreatefrompng($image_bg); $image2 = imagecreatefrompng($thang_do); $black = ImageColorAllocate($image, 63, 63, 63); $out_img = imagecreatetruecolor($width, $height); $curr_x = 0; while($curr_x < $width) { imagecopy($out_img, $image1, $page > 0 && $curr_x == 0 ? -$am : $curr_x, 0, 0, 0, imagesx($image1), imagesy($image1)); $curr_x += $page > 0 && $curr_x == 0 ? imagesx($image1) - $am : imagesx($image1); } imagecopymerge($image, $out_img, 0, 0, 0, 0, $width, imagesy($image1), 100); $out_img2 = imagecreatetruecolor($width, $height); $curr_x = 0; while($curr_x < $width) { imagecopy($out_img2, $image2, $curr_x, 0, 0, 0, imagesx($image2), imagesy($image2)); $curr_x += imagesx($image2); } imagecopymerge($image, $out_img2, 0, 0, 0, 0, $width, imagesy($image2), 100); if($page > 0) { imagefttext($image, 8, 0, -9, 25, $black, $font_file, (($page * $width) / imagesx($image2)) . ' cm'); } else { imagefttext($image, 8, 0, 1, 25, $black, $font_file, 'cm'); } $curr_x = 0; while($curr_x <= $width) { imagefttext($image, 8, 0, $curr_x - 9, 25, $black, $font_file, ($curr_x > 0 ? (($page * $width + $curr_x) / imagesx($image2)) . ' cm' : '')); $curr_x += imagesx($image2); } header("Content-Type: image/png"); imagepng($image); ImageDestroy($image); exit();

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG GIA PHÁT

Địa chỉ: 233/90/9, Đại Lộ Bình Dương, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0985.554.139 Hotline: 0941.333.628

Email: ad.hunggiaphat@gmail.com | Website: www.xaydungbinhduong.net

 DMCA.com Protection Status

Dịch vụ xin phép xây dựng bình dương và  Bản đồ Dịch vụ xin giấy phép xây dựng Bình Dương ở gần Công ty bảo vệ ở Thuận An. Bên cạnh đó 
sinh trắc vân tay bình dương | chủng vân tay đại bàng là 2 dịch vụ mà chúng tôi liên kết. Bản đồ địa điểm sinh trắc vân tay

Top